23 mei 2018

Privacyverklaring

Wie zijn we

Toneelvereniging Boven de berg Pellenberg vzw
Ons site adres is: https://www.bovendeberg.be

Deze website
Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Cookies en GDPR (zie voor cookiebeleid)
Deze site maakt enkel gebruik van de standaard functionele cookies. Voor functionele cookies is geen toestemming nodig middels een cookiealert of -melding.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites
Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.
Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.


Onze werking

Bij reservatie voor een theaterproductie of een contactvraag kan er uiteraard wel informatie verzameld, gebruikt of verwerkt worden door Boven de berg Pellenberg vzw.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens van personen die hun interesse betonen voor de theateractiviteiten van Boven de berg Pellenberg vzw en daarvoor de noodzakelijke persoonsgegevens aan Toneelvereniging Boven de berg Pellenberg overmaken.

Boven de berg draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming zoals de AVG (GDPR).

In deze privacyverklaring willen wij duidelijke en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij er mee omgaan. Door uw persoonsgegevens mee te delen aan ons erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hierna volgende verwerkingsprocedure.

Aard van de gegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken wanneer:

  • U  één van onze theatervoorstellingen bijwoont én ons uw mail- of postadres heeft overgemaakt om de reservatie daartoe te kunnen ontvangen,

  • U bij een andere gelegenheid via e-mail, telefoon, SMS of ander medium ons gegevens overmaakt die nodig zijn voor de uitvoering van onze activiteiten naar u toe. Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft op onze activiteiten via onze website of met een inschrijvingsformulier.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
Van de leden van onze vereniging houden we behalve bovenstaande adresgegevens ook de geboortedatum bij, dit in functie van de werking waaronder verzekering.

Gebruik en bewaartermijnen
Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:

  • om u informatie zoals nieuwsbrieven aangaande onze nieuwe theaterproducties via e-mail of via andere kanalen te bezorgen,

  • om reservaties of wijzigingen daarin en belangrijke meldingen voor één van onze voorstellingen op te sturen via e-mail,

  • om u informatie die u ons vraagt over onze werking, activiteiten, betalingen,.. te kunnen meedelen.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Wanneer u, bij bijvoorbeeld een reservatie, heeft toestemming gegeven dat wij uw gegevens mogen gebruiken, dan zal dit enkel zijn om bovenstaande doeleinden te dienen bij de lopende én de toekomstige producties, activiteiten, meldingen.

Boven de berg Pellenberg vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en enkel voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Voor onze leden wil dat zeggen, voor de duur van het lidmaatschap of tot uitdrukkelijke vraag om uitschrijving hetzij door statutaire, wettelijke of decretale bepaling opgelegd.  Met betrekking tot de toeschouwer of sympathisant is het noodzakelijk voor de werking van onze organisatie dat wij de mailadressen opslaan (jaarlijks bestand voor de uitnodigingen) tot uitdrukkelijke vraag om uitschrijving of wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt.
In het geval u als toeschouwer bij reservatie bovenstaande toestemming niet gaf, dan zullen uw gegevens enkel dienen voor het vlotte verloop van de reservatie en zaalindeling en na afloop van de betrokken theaterproductie meteen worden verwijderd uit onze gegevenslijst.

Wanneer je een reactie achterlaat (indien mogelijk) op een bericht op deze site dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Verstrekking aan derden, beveiliging, inzage en rechten
Wij zullen uw gegevens nooit aan derden doorgeven.
Boven de berg Pellenberg zorgt zelf voor de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden maar is toch soms genoodzaakt  beroep te doen op een derde-dienstverlener voor sommige verwerkingen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het hosten van onze website en de automatische verzending via e-mail van reservatiebevestigingen. Voor de leden van de vereniging wordt tevens Opendoek en onze verzekeraar als derde partij betrokken.
In dat geval treedt deze derde partij op als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Wij zien er op toe dat uw gegevens niet worden misbruikt.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
Om uw rechten uit te oefenen kan u ons altijd contacteren via de mailadressen op onze contactpagina op onze website of via één van onze bestuursleden.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover nog vragen heeft, kan u met ons contact opnemen via de gestelde contactgegevens op onze website www.bovendeberg.be
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Melding van onze privacyverklaring staat op onze website.
Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging plaatsen op onze website.

Gedaan 23 mei 2018, namens het bestuur van Boven de berg
(aangepast met betrekking tot cookiebeleid op 26 okotober 2021 en 12 november 2023)